πŸš€
Roadmap
Q3 - 2021
 • Game Concept & Gameplay
 • Design Characters
 • Testing Players
Q4 - 2021
 • Tokenomics
 • Build Website
 • Game Trailer
 • Community Development
 • Game Development
12/2021
 • Pitch Deck
 • Whitepaper
 • Official trailer release
 • Airdrop
01/2022
 • AMA & Events
 • NFT Sale
 • Smart Contract Audit
02/2022
 • AMA
 • Game Internal Testing
03/2022
 • NFT Sale
 • IDO/Listing
 • Staking
 • Marketplace Release
 • Alpha Test
 • Open NFT Box
04/2022
 • Testnet
 • Game Release (Web version)
 • Game Release (Mobile version)
Q2 - 2022
 • Game Release
 • NFT Auction, Renting
 • Arena Update
 • Guild
Q3 - 2022
 • Etermon V2
  • War Guild
  • World Map
  • World Boss
Q4 - 2022
 • Etermon V3
  • Endless Tower
  • New Etermon
  • New Element
Q1 - 2023
 • Battle Royale Arena
 • Battle Pass
Q2 - 2023
 • Metaverse Economy
 • Metaverse NFT Sale
​
Copy link